Voor en door salarisadministrateurs

Doel van de regeling is oudere werklozen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen, zodat er mogelijkheden ontstaan voor deze doelgroep om duurzaam terug te keren op de arbeidsmarkt.

Deze regeling is vanaf 1 oktober 2013 actief, vooralsnog tot en met 31 december 2016. Met een oudere werkloze wordt bedoeld een persoon die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en al minimaal drie maanden een werkloosheidsuitkering heeft.

 

Onderdelen Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen
Subsidie is beschikbaar voor beroeps- of functiegerichte scholing en voor plaatsing van een oudere werkloze bij een werkgever, door een intermediair. De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

Subsidie voor scholing van een oudere werkloze
Deze subsidie kan door het UWV worden verleend aan werkgevers (of oudere werkzoekenden) voor korte om- en bijscholingstrajecten. Voor werkgevers geldt dat hij de oudere werkloze aansluitend in dienst moet nemen. Het is belangrijk dat het dienstverband uiterlijk de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de scholing is beëindigd, ingaat. Er dient een getekende arbeidsovereenkomst te zijn waarin dit wordt vermeld. Daarnaast is er een aantal voorwaarden verbonden aan de dienstbetrekking:

  • de dienstbetrekking moet minimaal 3 maanden duren;
  • in die tijd wordt voor tenminste de helft van het aantal uren waarop de werkloosheidsuitkering was vastgesteld gewerkt, maar in ieder geval niet minder dan gemiddeld 12 uren per week.

Er is een subsidie mogelijk van 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van €750 (inclusief btw). Aanvragen voor scholing kunnen van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2015 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het UWV;

 

Subsidie voor plaatsing van een oudere werkloze
In aanmerking komt een intermediair door wiens bemiddeling een oudere werkloze een dienstbetrekking van minimaal drie maanden heeft aanvaard. Voorwaarde is dat de oudere werkloze voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, aan de slag gaat. Daarbij geldt eveneens een minimum van gemiddeld 12 uur per week. Het gaat hierbij om dienstverbanden die tussen 1 oktober 2013 en 30 september 2015 starten. Het bedrag voor subsidie is afhankelijk van de duur van de dienstbetrekking waarin de oudere werkloze werkzaam is. Het minimum is 3 maanden. De subsidie voor een dienstbetrekking van minimaal drie maanden is € 300. Wanneer de werkzaamheden doorgaan en de periode van feitelijk gewerkte arbeid doorloopt en langer duurt dan 6 maanden, dan zal dit bedrag worden aangevuld met een bedrag van € 700. Mocht de periode van feitelijk gewerkte arbeid daarna nog langer doorlopen en hierdoor 12 maanden of langer duren, dan wordt het bedrag aangevuld met € 500 zodat er maximaal een bedrag van € 1500 kan worden aangevraagd.

De aanvraag voor plaatsing moet binnen 30 kalenderdagen na afloop van de periode van feitelijk gewerkte arbeid waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, bij het UWV worden ingediend. Dit houdt in dat binnen 30 dagen na een periode van 3 maanden feitelijk gewerkte arbeid aangevraagd moet worden. Vervolgens moet binnen 30 dagen na 6 maanden en tot slot binnen 30 dagen na 12 maanden worden ingediend.

 

Bron: BDO accountants

beoordeling workshops

Associatie Logo 250

logo ZZP Nederland

Wie helpt onze vereniging?

billionphotos 1442900Het is voor het bestuur bijna een onmogelijke zaak om alles alleen te doen.

Mocht u ergens goed in zijn wat de vereniging kan helpen, laat het ons weten. Denk bijvoorbeeld hierbij aan: regiocoördinator, bestuurslid, ledenwerving, standbemanning, evenementencommissie, workshops, social media, nieuwsbrieven, bloggen.

nirpa groot

 

 

 

 

logo vakmedianet